REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego
§1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną produktów firmy Bio-
Medicus Ireneusz Kamiński z siedzibą przy ul. Gdańska 23, 90-706 Łódź, o numerze NIP: 7291312936

oferowanych w sklepie internetowym https://sklep.masaze-elefant-lodz.pl/
Właścicielem sklepu internetowego https://sklep.masaze-elefant-lodz.pl/ zwanego dalej Sklepem,
jest Bio-Medicus Ireneusz Kamiński z siedzibą przy ul. Gdańska 23, 90-706 Łódź, o numerze
NIP: 7291312936
Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy
zamawiającym – zwanym dalej Konsumentem, a Sprzedawcą prowadzącym sklep internetowy o adresie
elektronicznym https://sklep.masaze-elefant-lodz.pl/
Wymagania techniczne do prawidłowego funkcjonowania systemu teleinformatycznego jakim posługuje
się Sklep: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa lub odpowiednia aplikacja, posiadanie i
podanie adresu email umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
Sprzedawca oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie, Użytkownik ma
zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
Sprzedawca oświadcza, że świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
Klientem Salonu może być każda osoba pełnoletnia, osoba niepełnoletnia powyżej 13 roku życia
posiadająca zgodę swojego prawnego opiekuna lub osoba niepełnoletnia poniżej 13 roku życia
przebywająca w Salonie pod opieką swojego prawnego opiekuna lub osoby przez niego wyznaczonej.
Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
Sklep – sklep internetowy działający pod adresem elektronicznym
https://sklep.masaze-elefant-lodz.pl/
Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości
prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie dokonuje rejestracji lub /i zakupu w Sklepie;
Salon – salon w Łodzi przy pod adresem 90-706 Łódź,ul.Gdańska 23 oraz salon w Zgierzu,znajdujący
się pod adresem Stacja Nowa Gdynia 95-100 Zgierz,ul.Sosnowa 1A działające pod marką Elefant spa.
Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna
dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową;
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
od pracy; Czas realizacji zamówienia – to czas, który liczy się od momentu potwierdzenia przez Sklep
przyjęcia zamówienia do realizacji, a kończy się w momencie otrzymania zamówionego towaru przez
Konsumenta;
Koszyk – element Sklepu, za pomocą którego Użytkownik precyzuje szczegóły zamówienia takie jak:
ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;
Strona Produktowa – strona w Sklepie, na której przedstawione są informacje na temat oferowanego
produktu;
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w niniejszym
regulaminie, pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą.
Karta podarunkowa – dokument w formie papierowej lub informacja elektroniczna stanowiący bon
towarowy, oferowany w Sklepie.
§2 Rejestracja i logowanie

Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie jest wypełnienie formularza dotyczącego adresu dostawy
zamówionej usługi. Wymagane w formularzu dane to: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer
telefonu oraz adres email.
Podanie danych, o których mowa w punkcie 1, jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez
Użytkownika w Sklepie i nie będzie w inny sposób wykorzystywane niż do realizacji sprzedaży w
niniejszym Sklepie. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w innym celu niż powyższy
znajdują się w zakładce Polityka Prywatności.
Złożenie przez Użytkownika zamówienia, pociąga za sobą obowiązek zapłaty za wybrany towar lub
usługę, w wysokości określonej w zamówieniu.
W celu rozwiązania umowy o prowadzenie konta w Sklepie, Użytkownik powinien przekazać taką
informację do Sklepu za pomocą poczty elektronicznej j lub telefonicznie.
§3 Składanie zamówień
W celu złożenia zamówienia, zamawiający powinien korzystać z najnowszych wersji przeglądarek
internetowych. Powinien mieć włączoną obsługę Java Script oraz obsługę plików Cookies.
Umowa sprzedaży między Konsumentem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą otrzymania
wiadomości email, jaką przesyła Sprzedawca po złożeniu zamówienia przez Konsumenta. Email zawiera
potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami
zamówienia. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości email, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
Użytkownik może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę. Użytkownik łączący się z Internetem
spoza terytorium Polski, może mieć ograniczony dostęp do niektórych informacji o produktach, więcej o
tych ograniczeniach można się dowiedzieć z Polityki Prywatności.
Proces zamówienia wygląda w następujący sposób:
Kupujący wybiera po kolei:

 1. Produkt i ilość
 2. 2. Koszyk
 3. Przejdź do płatności
 4. Wybierz formę płatności
 5. Kupuję i płacę
  Zakupione karty podarunkowe będą wysyłane wyłącznie drogą elektroniczną lub będzie możliwość
  osobistego odbioru zakupionych kart podarunkowych.
  Dla realizacji zamówienia koniecznie jest podanie adresu e-mail dostawy oraz danych kontaktowych
  (imię i nazwisko, numer telefonu Kupującego, adres e-mail).
  Jeżeli voucher jest prezentem konieczne będzie podanie imienia i nazwiska osoby obdarowanej.
  Sposób porozumiewania się z Użytkownikiem odbywa się za pośrednictwem: poczty elektronicznej lub
  telefonicznie.
  §4 Ceny towarów
  Sklep zamieszcza informacje na temat swojej oferty na Stronach Produktowych Sklepu i oferuje towary i
  usługi znajdujące się w bazie Sklepu za pośrednictwem Internetu.
  Ceny na stronie Sklepu zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie Produktowej Sklepu są
  cenami brutto, zawieraja podatek vat i podawane są w PLN .
  Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana na Stronie Produktowej Sklepu w chwili
  składania zamówienia przez Użytkownika.

Sklep może udostępniać ofertę promocyjną, na podstawie której ceny towarów lub usług będą obniżone.
Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
§5 Formy płatności i dostawy
Płatność za zamówiony towar i usługi odbywa się automatycznie (za pośrednictwem
www.przelewy24.pl). Formy płatności: przelew natychmiastowy, płatność kartą, płatność gotówką.
Bieżące formy płatności określone są na stronie ‘Formy płatności’.
Wysyłka Produktu odbywa się za pomocą poczty elektronicznej, bez dodatkowych opłat.
Dostawa zamówionych towarów i usług odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej
granicami za pośrednictwem poczty elektronicznej.
§6 Realizacja zamówień
Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dokonanie wszystkich etapów realizacji: od
rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia przez Sklep, poprzez przekazanie produktu formą
elektroniczną lub na życzenie Konsumenta do przekazania przesyłki Konsumentowi.
Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca wysyła Konsumentowi email potwierdzający zamówienie, który
zawiera wszystkie istotne warunki zamówienia. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości email,
zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje po zawarciu Umowy.
Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 10 dni roboczych.
Sklep ma obowiązek dostarczyć Użytkownikowi towar wolny od wad.
§7 Warunki reklamacji (zgłoszenie wad rzeczy sprzedanej)
Od 25 grudnia 2014 r. podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu
prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określa ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty
elektronicznej: kartaPodarunkowa@masaze-elefant-lodz.pl lub telefonicznie.
W sytuacji wystąpienia wady, Konsument powinien niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę o wykryciu
wad podając swoje imię, nazwisko, nr zamówienia lub numer rozliczenia (faktura) wraz ze wskazaniem
żądania w stosunku do reklamowanego towaru lub usługi.
Konsumentowi przysługuje prawo żądania:
– Wymiany towaru na nowy,
– Naprawy towaru,
– Obniżenia ceny,
– Odstąpienia od umowy o ile wada towaru jest istotna.
Sprzedawca ma 14 dni kalendarzowych na ustosunkowanie się do żądań Konsumenta.
W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta
rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z: Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co
do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj:
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy
Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie
sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny
jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
§8 Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy
Usługi zakupione w sklepie internetowym podlegają zwrotowi zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta
z dnia 30 maja 2014 r.
Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 30 dni odstąpić od niej bez podawania
przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztu odesłania rzeczy do Sprzedawcy oraz jeżeli
Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych
przez niego dodatkowych kosztów.
Podpisany formularz odstąpienia od umowy (wzór) powinien zawierać: imię i nazwisko klienta, dane do
przelewu, datę zakupu bonu oraz datę odstąpienia od umowy, numer zakupionego vouchera oraz cenę
zakupu. Formularz należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
kartaPodarunkowa@masaze-elefant-lodz.pl
Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez
Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez
niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył
Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla
niego z żadnymi kosztami.
W przypadku rozpoczęcia wykonywania usługi przez Sprzedawcę, Konsument traci prawo odstąpienia
od umowy.
§9 Brak prawa do odstąpienia od umowy
Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje
konsumentowi w odniesieniu do umów:
o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który
został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie
sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji
konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin
przydatności do użycia.
Usługi zakupione w sklepie internetowym podlegają zwrotowi zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta
z dnia 30 maja 2014 r.
§10 Zastrzeżenia
Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
Karnet podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę).

Wydanie Vouchera podarunkowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług
w rozumieniu Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
Karnet podarunkowy może zostać wykorzystany w terminie 6(sześciu) miesięcy od daty zakupu.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania Karnetu podarunkowego przez
Kupującego po tym terminie.
Karnet podarunkowy w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego nie jest
elektronicznym instrumentem płatniczym, ani elektroniczną kartą płatniczą. Karnet podarunkowy może
być jedynie formą bonu towarowego – jeśli jest wydany w formie elektronicznej.
Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej
akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień
Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
§11 Dane osobowe
Administratorem danych osobowych (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres email, numer
telefonu, login oraz hasło), podanych przez Klienta w ramach rejestracji lub składania zamówienia w
Sklepie, jest Sprzedawca, tj. Bio-Medicus Ireneusz Kamiński z siedzibą przy ul. Gdańska 23, 90-706
Łódź, o numerze NIP: 7291312936
Klient ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania.
W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowych zgód, jego dane osobowe będą przetwarzane przez
Sklep lub partnerów handlowych Sklepu w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i
usługach dostępnych w Sklepie lub u partnerów.
Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane w zakładce Polityka
Prywatności.
§12 Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Sprzedawcy, a także pod adresem internetowym:
https://masaze-elefant-lodz.pl/
Sprzedawca dopuszcza prawo zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:
– zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.
– zmiany form płatności,
– zamiany przepisów prawnych dotyczących prawa konsumenckiego i handlu elektronicznego,
– zmiany sposobów dostawy.
Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte
do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.
W przypadku kwestii spornych nieuwzględnionych w Regulaminie Sprzedawca zobowiązuje się do
podjęcia próby polubownego ich rozwiązania.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o zmianach zostanie
opublikowana w mediach społecznościowych Sprzedawcy i na jego stronie internetowej, co najmniej 14
dni kalendarzowych przed terminem, w którym zmiany zaczną obowiązywać.
Niniejszy Regulamin został opublikowany dn. 06.12.23r.